วันอาสาฬหบูชา 2558! เตรียมพร้อมหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี

Home / ดูดวง คำทำนายอื่นๆ, เรื่องเด็ดดูดวง, เรื่องเด่นดูดวง / วันอาสาฬหบูชา 2558! เตรียมพร้อมหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี

วันอาสาฬหบูชา

การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน 8

ในปี 2558 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม หรือตามปฏิทินโบราณคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 โดยในตำรา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเป็นคนแรก และได้รับประทานเอหิภิกขออุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา และการที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในโลกดังกล่าว พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า “วันพระสงฆ์”

Golden Buddha statue at Cathedral glass, Temple in Thailand

ความสำคัญของ วันอาสาฬหบูชา

1.  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
3. เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์
4. เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว
5. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ควรทำ

1. ทางวัดและชาวบ้านจัดเตรียมสถานที่ ด้วยการทำความสะอาดวัด จัดตั้งเครื่องพุทธบูชา ประดับธงธรรมจักร ทางที่ดีควรให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 24.00 น. ของวันนั้น

2. ร่วมฟังพระธรรมเทศนาตลอดทั้งวัน

3. ทำวัตร และสวดมนต์บทพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร

4. พระสงฆ์นำเวียนเทียนจุดบูชาพระพุทธปฏิมา อุโบสถ หรือสถูปเจดีย์

5. หลังเดินเวียนเทียนเสร็จ พระสงฆ์อาจให้มีการเจริญจิตตภาวนา สนทนาธรรม

6. ควรทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 24.00 น. ของวันนั้น เพื่อพักผ่อนเตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) ในวันรุ่งขึ้นต่อไป

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.Mthai.com