ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ศีล ศีล5 ศีล8

ปฏิบัติธรรม ให้ถูกทาง ตัวช่วยหลุดพ้นความทุกข์ในชีวิต

Home / เรื่องเด่นดูดวง / ปฏิบัติธรรม ให้ถูกทาง ตัวช่วยหลุดพ้นความทุกข์ในชีวิต

การ ปฏิบัติธรรม ก็คือ เอาธรรมมาในการเดินทางชีวิต หรือเอามาช่วยในการเดินทางชีวิต เพื่อให้การดำเนินชีวิตนั้นเป็นไปด้วยดี หมายความว่า ถ้าเราไม่เอาธรรมใช้ การเดินทางชีวิตของเราก็อาจจะผิด อาจจะเขว อาจจะพลาด อาจจะหลง อาจจะไปในทางที่เกิดความเสื่อมความพินาศ แทนที่จะเป็นทางแห่งความสุขความเจริญ เราก็เลยเอาธรรมมาช่วย เอาธรรมมาปฏิบัติ ก็คือ เอาธรรมมาใช้ช่วยในการเดินทางชีวิตนี้ถูกต้อง เกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง

Buddha statue hold garland

 

หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรม

1. รักษาศีล ได้แก่ การมีสภาพชีวิตและการอยู่ร่วมในสังคมที่จัดระเบียบไว้เป็นอย่างดี ไม่สับสนวุ่นวายด้วยความหวาดระแวง เวรภัยและความไร้กำหนดกฏเกณฑ์ปราศจากกติกา เริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียน ไม่ระเมิดทำร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของกันและกัน เป็นต้น ตามหลักศีล 5 ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์พื้นฐานในสังคม ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ในการฝึกหัดขัดเกลาพฤติกรรมของบุคคล เพื่อสร้างเสริมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการอยู่ร่วมในสังคม ให้สอดคล้องและเอื้อโอกาสแก่การที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงภาวะสูงสุด ที่เป็นจุดหมายของบุคคลหรือสังคมนั้น

ศีลมีหลายระดับ หรือจัดไว้หลายประเภท ให้เหมาะกับสภาพชีวิตและสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ในการที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของตน เช่น

ศีล 5 เริ่มด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิตหรือการไม่ละเมิดต่อร่างกาย เป็นมาตรฐานอย่างต่ำสำหรับการจัดระเบียบชีวิต ให้อยู่ในสภาพที่เอื้อในการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม หรือทำการพัฒนาไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางจิตใจก็ตาม ทางวัตถุก็ตาม

ศีล 8 เพิ่มการรับประทานอาหารจำกัดเวลา และการลด ละ การหาความสุขจากสิ่งบันเทิง หรือเครื่องปรนเปรอความสุขทางประสาทสัมผัส ตลอดจนงดใช้เครื่องนอนที่หรูหรา ฟู่ฟ่า เป็นการฝึกตนให้รู้จักที่จะมีชีวิตเป็นอิสระได้มากขึ้น สามารถอยู่ดีมีสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับวัตถุภายนอกมากเกินไป ศีล 8 เรียกอีกสำนวนหนึ่งว่า เป็นเครื่องเสริมและเอื้อโอกาสในการบำเพ็ญจิตภาวนา และปัญญาภาวนา

2. สมาธิ การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบแน่วแน่ มั่นคงเพื่อให้จิตใจสามารถทำงานหรือใช้การได้ดี โดยเฉพาะในการคิดพิจารณาให้เกิดปัญญา หรือใช้ปัญญาอย่างได้ผล และเป็นจิตใจที่สงบมั่นคงแน่วแน่ อยู่ในสภาพที่ปลอดพ้นจากการรบกวนในความเศร้าหมอง ขุ่นมัว สับสน วุ่นวาย ต่างๆ

3. ปัญญา ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง และการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเช่นนั้น เริ่มแต่การรู้เข้าใจสิ่งที่เล่าเรียน สดับรับฟังข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ อย่างบริสุทธิ์ ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความคิดริษยา ชิงชัง ทำให้เกิดความเป็นอิสระหลุดพ้น เบิกบานผ่องใสอย่างแท้จริง

 

ดาวน์โหลดอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.mbookstore.com
บทความนี้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ Horoscope.mthai.com เท่านั้น