ทำบุญเสริมมงคล เนื่องในวันมหาบุญ วันวิสาขบูชา 2562

ทำบุญเสริมมงคล เนื่องในวันมหาบุญ วันวิสาขบูชา 2562

วันวิสาขบูชา ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากล เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับและเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ

ต้นโพธิ์ทอง สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนา

ต้นโพธิ์ทอง สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาของพุทธศาสนา

คนโบราณเชื่อว่าต้นโพธิ์ มีความหมายถึงความร่มเย็น สังเกตได้ว่าวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานใหญ่จะนิยมปลูก ต้นโพธิ์ทอง ไว้เป็นจำนวนมาก