กระบือ ทำทาน ทำบุญ อานิสงส์ โค โคกระบือ ไถ่ชีวิต ไถ่ชีวิตโคกระบือ

บอกต่อบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือ พร้อมคำอธิษฐานสร้างอานิสงส์

Home / ดูดวง / บอกต่อบุญ ไถ่ชีวิตโคกระบือ พร้อมคำอธิษฐานสร้างอานิสงส์

ไถ่ชีวิตโคกระบือ แม่หมอเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้ และหลายคนก็คงได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยเช่นกัน การต่อชีวิตให้กัน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ชีวิต ให้อิสระภาพ เพราะมนุษย์ทุกคน และสัตว์ทุกตัวย่อมรักชีวิตของตัวเอง หลายครั้งที่มีการแชร์คลิปโคกระบือที่กำลังจะถูกนำไปเข้าโรงเชือด ก็อดที่จะสะเทือนใจไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่โคกระบือเท่านั้น สัตว์อื่นๆ ที่เรานำมารับประทานกันเช่น หมู ไก่ สัตว์ทะเล ก็เช่นกัน

ความจริงแม่หมอเอง ไม่ได้อยากให้เลิกทานเนื้อสัตว์เหล่านี้แบบเด็ดขาด เพราะเราเองต้องดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคงเป็นการเลือกเดินสายกลาง ละเว้นได้ก็ละ เหมือนบทความที่แม่หมอเคยเขียนเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับ การงดเว้นกินเนื้อใน 5 วันสำคัญสร้างอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ และหากมีเวลาและทรัพย์มากพอที่ตัวเองไม่เดือดร้อน ก็มา ไถ่ชีวิตโคกระบือ ตามที่ตัวเองสะดวก

ด้วยอานิสงส์ของการไถ่ชีวิตโคกระบือ จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุที่ยืนยาวปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เรื่องคับแค้นใจจะคลายและหายไปเป็นที่เคารพเมตตาทั้งสามโลกเพราะโค กระบือ เป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เช่นเดียวกับมนุษย์และอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ จึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ลูก เหมือนดั่งมนุษย์

ไถ่ชีวิตโคกระบือ

คำอธิษฐานสำหรับการปล่อยชีวิตสัตว์ และ ไถ่ชีวิตโคกระบือ

เริ่มต้นด้วยการกราบพระรัตนตรัย  บูชาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (บทอะระหังสัมมาสัมพุทโธ) ตามด้วยการสวดนะโม  3 จบและกล่าวคำอธิษฐานว่า…

” ขอกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชีวิตสัตว์

ขอกราบถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  ที่อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้

และที่จะอุบัติเกิดขึ้นใหม่ทุกพระองค์  และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์

ที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์พระศรีอริยะเมตตรัย  และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอให้ทุกพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ

ในกุศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป

ขอกราบถวายต่อเบื้องบนตั้งแต่ชั้นสูงสุดจนถึงต่ำสุด  และให้ผู้ที่เผยแพร่พระธรรมคำสอน

ตลอดจนผู้ที่มีเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์

ถึงข้าพเจ้าและมนุษย์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่าย ตายเกิด  ผู้ที่ได้รับทุกขเวทนา

จนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณ   ทั่วรอบขอบจักรวาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า   ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด

ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  ได้มีอายุยืนยาว  ได้พระพบพระพุทธศาสนา

และพบ  วิปัสสนากรรมฐาน ทุกชาติทุกภพ จนกว่าจะถึงพระนิพพานเทอญ “

ต่อจากนั้นสวดบทแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด จงเป็นสุขเป็นสุข อย่า ได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าได้เบียดเบียนกัน อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

สำหรับผู้สนใจ ไถ่ชีวิตโคกระบือ มีช่องทางบริจาคดังนี้ค่ะ

1. ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

ไปที่ตึกวิชาการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเวลาราชการ
69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0-2653-4925

2. ไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรฯ มี 2แห่งคือ

– โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี โทร(02)978-0725,(02)581-6367
– โรงฆ่าสัตว์เทศบาลอยุธยา โทร(035)251-454 FAX(035)232-553

3. ไถ่ชีวิตโคกระบือ ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน  เวลา 11:00น
โคราคาตัวละ 13,999 บาท กระบือราคาตัวละ 18,999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
โทร 02-521-1567,02-521-5427 FAX 02-986-0834,02-521-5426

รูปประกอบและเรียบเรียงโดย : Horoscope.Mthai.com