คาถาป้องกันภัย คาถาพ้นภัย คาถาแคล้วคลาด บทสวดมนต์ พระคาถา เทวดาคุ้มครอง

5 บทสวดมนต์ พระคาถาพ้นภัยให้แคล้วคลาดเทวดาคุ้มครอง

Home / ดูดวง / 5 บทสวดมนต์ พระคาถาพ้นภัยให้แคล้วคลาดเทวดาคุ้มครอง

นอกจากจิตใจที่มั่นคง หนักแน่น ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ทำดี คิดดี พูดดี รักษาศีล 5 แล้ว การหมั่นสวดมนต์มีพระคาถาพ้นภัยติดตัวตลอดการเดินทางไปไหนมาไหนย่อมอุ่นใจกว่า Horoscope.MThai จึงรวบรวม 5 บทสวดมนต์ พระคาถาพ้นภัยให้แคล้วคลาดเทวดาคุ้มครองมาฝากกัน

บทสวดมนต์

5 บทสวดมนต์ พระคาถาพ้นภัยให้แคล้วคลาดเทวดาคุ้มครอง

  • พระคาถาพ้นภัย

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
มะ อะ อุ อิสวาสุ อะ อิ สักขิเตฯ

  • พระคาถารอดพ้นภัย

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
อิ ติ ภะ คะ วา ภะ คะ วา พุท โธ ภะ คะ วา ฯ

  • พระคาถาพุทธนะฤาชา  (เป็นเมตตา ป้องกันตัวได้)

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง ฤามะหันตา นะมามิหัง กรีนิ อักขรานิ ชาตานิ อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ

  • พระคาถาแคล้วคลาด

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
ภะคะวา อิติปิผิด อุทธังอัทโธ อะระหัง อะระหัง

  • พระคาถาเทวดาคุ้มครอง

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

พระคาถา
เทวา กานนะ นิกา เทถา หิกา สัมสัม กาทา กาเร กะถิ สัมวา ยะยะ ภะสัมนินะอะมัน พุระมะยูปุตุยะ