ความเชื่อ ตำนาน ประเพณี พระอุปคุต ลอยกระทง

วันลอยกระทง อ.คฑา ชวนสวดมนต์ คาถาบูชา พระอุปคุตมหาเถระ

Home / เรื่องเด่นดูดวง / วันลอยกระทง อ.คฑา ชวนสวดมนต์ คาถาบูชา พระอุปคุตมหาเถระ

ตำนานการลอยกระทงเพื่อบูชา พระอุปคุต

หากให้เขียนถึง ประเพณีวันลอยกระทง เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับการขอขมาพระแม่คงคา น้อยคนนักที่จะรู้ว่า ความจริงแล้ว ประเพณีลอยกระทงนั้น มีตำนานเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมาย กว่า 9 ตำนาน หนึ่งในนั้นมีเรื่องราวของ พระอุปคุต ซึ่งความเชื่อการลอยกระทงเพื่อบูชาพระอุปคุตนี้ เป็นประเพณีของชาวเหนือและชาวพม่า พระอุปคุตเป็นพระอรหันต์เถระหลังสมัยพุทธกาล โดยมีตำนานความเป็นมาว่า…

เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้โปรดให้สร้างพระสถูปเจดีย์และพุทธวิหารขึ้นทั่วชมพูทวีป มหาวิหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ “อโศการาม” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแคว้นมคธ หลังจากที่สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์สำเร็จแล้ว พระเจ้าอโศกทรงมีพระราชประสงค์จะนำพระบรมสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปบรรจุในในพระสถูปต่างๆ และบรรจุในพระมหาสถูปองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่มีความสูงประมาณครึ่งโยชน์ และประดับประดาด้วยแก้วต่างๆ ประดิษฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาให้ปาฎลีบุตร อีกทั้งต้องการให้มีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เป็นเวลา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน

แต่ด้วยเกรงว่าพญามารจะมาทำลายพิธีฉลอง มีเพียงพระอุปคุตที่ไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลเพียงท่านเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถปราบพญามารได้ เมื่อพระอุปคุตปราบพญามารจนสำนึกตัวหันมายึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง แล้ว พระอุปคุตจึงลงไปจำศีลอยู่ในสะดือทะเลตามเดิม

พระอุปคุตต์นี้ไทยเรียกว่า พระบัวเข็ม ชาวไทยเหนือหรือชาวอีสานและชาวพม่านับถือพระอุปคุตมาก ชาวพม่าไม่ว่าจะมีงานอะไรเป็นต้องนิมนต์มาเช้าพิธีด้วยเสมอ ไทยเราใช้บูชาในพิธีขอฝนหรือพิธีมงคล ฯลฯ

20151003_094736

คาถาบูชา พระอุปคุตมหาเถระ

อุปคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญ

จะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต

อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง

ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม

คาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุ

ริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา

เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุส

สานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภา

เวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา

จะเทวะตานัมปิ มะนุสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง

อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

คาถาพระอุปคุตผูกมาร

มหาอุปคุตโต มหาอุปะคุตตัง กายะพันทะนัง อมยิสะ พุทธังทะเถโร

ธัมมัง ทะเถโร

สังฆังทะเถโร ปะอัยยะสุตัง อุปัจสะอิ อิมังกายะพันทะนัง อะทิถามิ

S__6889487

ที่มาจาก : หนังสือ “พยากรณ์ชะตาชีวิต ไพ่ยิปซี ปี2559”