บทสวด บทสวดถวายของใส่บาตร บทสวดถวายสังฆทาน บทสวดมนต์ บทสวดอาราธนาศีล 5 บทอธิษฐานเวลาทำบุญ

แจก 10 บทสวด ที่ต้องใช้เป็นประจำ บันทึกเก็บเอาไว้ได้เลย

Home / เรื่องเด่นดูดวง / แจก 10 บทสวด ที่ต้องใช้เป็นประจำ บันทึกเก็บเอาไว้ได้เลย

10 บทสวด ที่ต้องใช้เป็นประจำ

บทสวด

บทอธิษฐานเวลาทำบุญ
สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ

บทสวดถวาย ธูป เทียน ดอกไม้
อิมานิ มะยัง ภันเต ธูปะทีปะบุปผะวรานิ ระตะนัตถายัสเสวะ อภิปูชยามะอัมหากัง ระตะนัตตะ ยัสสะ หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

บทสวดถวายข้าวพระพุทธ
อิมัง สูปะพยัญชะนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมิ ฯ

บทสวดลาข้าวพระพุทธ
เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ

บทสวดถวายข้าวใส่บาตร (ยกขันข้าวขึ้นจบ ตั้ง นะโม สามจบ)
อะหัง ภันเต โภชนานัง สาลีนัง ปรสุทธัง พุทธสาวก สังฆัง ปิณฑปาตัง โส โหตุ ฯ

บทสวดถวายของใส่บาตร
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจะโย โหตุ

บทสวด

บทสวดอาราธนาศีล 5
มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอศีล 5 ข้อ พร้อมทั้งพระรัตนตรัย เพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆ กัน

บทสวดถวายปัจจัย ๔
(คือ ผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ และยารักษาโรค)
อิเม มะยัง ภันเต จะตุปัจจะเย อิธะ อาหะริตตะวา ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิเม จะตุปัจจะเย ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย น้อมนำปัจจัย ๔ มา ณ ที่นี้แล้ว ขอมอบถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับปัจจัย ๔ เหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

บทสวดถวายสังฆทาน เพื่อตนเอง
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

บทสวดถวายสังฆทาน เพื่อผู้อื่น
อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุ สังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารนิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

คาถาหัวใจพระรัตนตรัย สวดก่อนจะออกจากบ้าน ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด

ข้อมูลจาก: หนังสือมงคลแคล้วคลาด ปัดเป่าโรคภัย รวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์