ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

เปิดโลกท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

Home / วัด / เปิดโลกท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ท้าวเวสสุวัณ

วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

ตำนานของดี ของขลัง ต้องท้าวเวสสุวัณ แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม ท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศน์นั้นเดิมสร้างขึ้นเป็นวัตถุมงคล ราวปีพ.ศ. 2492 โดยเจ้าคุณศรี (สนธิ์ ยติธโร)

ความพิเศษที่นี่

ท้าวเวสสุวัณ ถูกอัญเชิญ และเน้นทำพิธีเพื่อคุ้มกันป้องกันตัว มีเทวานุภาพสูงด้วยตำรับการสร้างแบบเฉพาะ จนเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันถึงความศักดิ์สิทธิ์

ท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คาถาพิเศษที่ใช้ควบคู่กับการบูชา

คาถา “อาวุธพุทธเจ้า” โดยสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทวมหาเถร) ใช้สวดเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โรคภัย ภูตผี ใครเดินทางบ่อย กำลังเจ็บป่วย ต้องพักอาศัยต่างถิ่น ให้กล่าวว่า

“สักกัสสะ วชิราวุธัง เวสสวัณณัสสะ คฑาวุธัง อาฬวะกัสสะ ทุสาวุธัง ยะมะกัสสะ ทุสาวุธัง มารัสสะ กะกาวุธันติ อเมปัญจะ อาวุเธ ทิสะวา สัพเพ ยักเขปะลา ยันติ”

คาถาอัญเชิญท้าวเสสุวัณ

สวดบนบานศาลกล่าว หรือ ขอน้อมอัญเชิญบารมีท่านเพื่อช่วยเหลือเร่งด่วน ให้กล่าวว่า

“โย ภันเต วิทิตตะวานะ มัชเฌ มันตา นะ ลิมปะติตัง พรูมิ มะหาปุริโส โสธะ สิพพะนิมัจจะคา”

ท้าวเวสสุวัณ จะตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ทุกท่านสามารถเข้าไปกราบสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระประธานในพระอุโบสถก่อน แล้วจึงออกทางประตูหลังไปสักการะท้าวเวสสุวัณ

ท้าวเวสสุวัณแห่งวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

วัดสุทัศนเทพวราราม
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

เวสสะวัณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก
ตังปูชะนาวะเสเนวะ โส มัง รักขะตุ สัพพะทา
อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
วัฑฒะตัง โข มะมัง ลาโภ สะทา โสตถี ภวันตุ เมฯ

ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ทรงมีศักดิ์ใหญ่ ผู้ทรงเป็นพระราชาของยักษ์ ผู้ทรงมีฤทธิ์มาก
ด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาท้าวเวสสุวรรณพระองค์นั้นนั่นแล ขอท้าวเวสสุวรรณพระองค์นั้นจงรักษาข้าพเจ้าในกาลทั้งปวง
ขออันตราย บาปเคราะห์ และเสนียดจัญไร จงพินาศไป ขอลาภจงเจริญแก่ข้าพเจ้าแล
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า ในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ