ท้าวเวสสุวรรณ วัดในปทุมธานี หลวงพ่อทันใจ

ขอพรหลวงพ่อทันใจ และท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

Home / วัด / ขอพรหลวงพ่อทันใจ และท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิต)

หลวงพ่อทันใจ และท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิต) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 โดยมีนางแก้ว คงแสงดาว ถวายที่ดิน จำนวน 8 ไร่ ก่อสร้าง เป็นสำนักสงฆ์ ชื่อว่า สำนักสงฆ์ “แก้วนิมิต” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดคลองหนึ่ง” แต่ประชาชนทั่วไปในละแวกนั้น มักเรียกชื่อวัดว่า “วัดแก้ว” ตามนามของ นางแก้ว คงแสงดาว ผู้ก่อตั้งวัด ในเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2535 ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง พระครูโอภาสธัญกิจ เป็นเจ้าอาวาส และได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มอีกจำนวน 2 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา ดังมีรายนามดังนี้

 1. นางเขียน โพธิ์ทอง
 2. นายไว ศรีสมโภชน์
 3. นางโกย เทพธัญญะ
 4. นายพวง คงแสงดาว
 5. นายสวงค์ บุญญะสิทธิ์
 6. นายชาออน ฉิมพาลี
 7. นางบุญลาภ แก้วประไพ
 8. นายปรีชา แก้วประไพ

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี

ด้านการศึกษา

ทางวัดได้เปิดการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ได้เปิดสอนชั้นนักธรรมตรี นักธรรมโท

สิ่งก่อสร้างภายในวัดมี อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ซุ้มประตู จำนวน 3 ซุ้ม รั้วกำแพง กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง ฌาปนสถาน (เมรุ) ศาลาบำเพ๋ญกุศล จำนวน 2 หลัง ในปี พุทธศักราช 2549 วัดได้ดำเนินการปฏิสังขรณ์อุโบสถ และยกช่อฟ้า โดยนางแก้ว คงแสงดาว ได้บริจาคทรัพย์จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้การบูรณะอุโบสถ์

หลวงพ่อทันใจ วัดคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิต)

คาถาบูชาหลวงพ่อทันใจ

ตั้งนะโม 3 จบ

ตะกุตะกะ จายาริโย

เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา

หลวงพ่อทันใจ วัดคลองหนึ่ง ( แก้วนิมิต)

งานพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต)

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดนี้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

 1. พระปลัด หลุย ฉายา อติภทฺโท เป็นเจ้าสำนักสงฆ์แก้วนิมิต จนถึง พ.ศ. 2534
 2. พระครูโอภาสธัญกิจ พ.ศ. 2535 จนถึง พ.ศ.2542
 3. พระวินัยธร ทวี ฉายา จนฺทวํโส พ.ศ. 2543 จนถึง พ.ศ.2547
 4. พระปลัด สมเกียรติ ปริปุณฺณสีโล พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

แผนที่วัด

รูปภาพวัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) จ.ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

พระสีวลี วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

 

พระสีวลี วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี

วัดคลองหนึ่ง(แก้วนิมิต) ปทุมธานี